ÇAĞRI METNİ

24. ULUSLARARASI İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

ÇOKLU KRİZLER ÇAĞINDA İKTİSAT POLİTİKASINDA YENİ ARAYIŞLAR

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 1998 yılında Türkiye’nin ilk “İktisat Öğrencileri Kongresi’ni düzenlemiş ve ülke çapında büyük ilgi uyandıran bu organizasyonu geleneksel hale getirmiştir. 2006 yılından itibaren uluslararası boyutta düzenlenen kongre, bu yıl 25-26 Mayıs 2022 tarihleri arasında, dijital platformda “Çoklu Krizler Çağında İktisat Politikasında Yeni Arayışlar” üst başlığı ile düzenlenecektir.

21. yüzyıl tüm dünyada iktisadi, sosyal, kültürel, politik ve ekolojik krizlerin sıklaştığı ve bir arada görüldüğü bir yüzyıl olarak “çoklu krizler çağı” şeklinde anılmakta ve dönem “sistemsel bir sürdürülemezlik” hali olarak tanımlanmaktadır. Özellikle son yıllarda iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan ekolojik tahribatın yarattığı ekonomik ve sosyal etkilerin derinleşerek, bir sağlık krizi olan COVID-19 salgını ile eklemlendiği bir süreç tüm dünyayı etkilemektedir. Bu konjonktürde krizlerin iç içe geçmiş yapıları sağlıktan ekonomiye, ekonomiden ekolojiye tüm alanların karşılıklı etkileşim halinde olduğuna bir kez daha işaret etmiştir. Dolayısıyla, ülkelerin büyüme ve kalkınma süreçlerinde tüm bu değişkenlerin karşılıklı etkileşimleri arasındaki bağlantıların ele alınması bir zorunluluk haline gelmiştir.

Giderek artan çoklu krizlerin, mevcut tüm eşitsizlikleriyle dünyanın sistemik kırılganlığını ortaya çıkardığı ve bu durumun dünyayı giderek daha güvensiz hale getireceği açıktır. Bu nedenle yaşanan bu süreç, tüm dünyada iktisat politikasında yeni arayışların gündeme gelmesine neden olmuştur. Bu çerçevede, yeni politika arayışlarında da yalnızca ülke ekonomilerinin yaşadığı iktisadi krizleri aşmakla ilgilenmenin yeterli olmadığı, bununla birlikte birbiriyle etkileşimde olan farklı alanlara ait krizlerin de eş anlı olarak değerlendirilmesine ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda çağımızın temel sorunlarının tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin yol haritalarının belirlenebilmesi için gerekli tartışma zemininin oluşturulabilmesi çok önemlidir. Bu nedenle “24. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi”, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin çoklu krizleri farklı boyutları ile ele alacağı tüm teorik ve ampirik çalışmalara açıktır.

Kongre bir öğrenci kongresi niteliğinde olduğundan, tüm bildiri sahiplerinin lisans, yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri olması gereklidir. Kongrede bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini son gönderme tarihi 11 Mart 2022’dir. Kabul edilen bildiriler 25 Mart 2022 tarihinde ilan edilecektir. Kabul edilen bildirilerin tam metin halinde gönderilmesinin son kabul tarihi 29 Nisan 2022’dir. Bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak çevrimiçi yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda en iyi bildiriler ödüllendirilecektir.

Bildiri özetleri dijital ortamda, kongre web sayfasında yayınlanan özet ve tam metinleri şablonuna uygun olacak biçimde hazırlanmalıdır. Bildiri özetlerinin, kongre web sayfasında bulunan (http://kongreikt.ege.edu.tr/en/homepage/) tüm alanların eksiksiz bir biçimde doldurularak ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Kongreye ilişkin detaylı bilgiye kongre web sayfasından ulaşılabilmektedir.

24. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi’ne yurtiçi ve yurtdışından tüm üniversite öğrencileri, kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretim üyeleri davetlidir.

ALT BAŞLIKLAR

İktisadi krizler
Finansal Krizler ve Kırılganlık
Eşitsizlikler
Sosyal Politikalar
Sağlık Krizleri ve Pandemi
Gıda Güvenliği ve Gıda Krizleri
İklim değişikliği ve Etkileri
Ekolojik Krizler
Gezegensel Sınırlar
Biyoçeşitlilik Krizi
Yeşil Büyüme ve Yeşil Ekonomi
Döngüsel Ekonomi
Sürdürülebilir Kentler
Sorumlu Üretim ve Tüketim
Yapay Zeka ve Büyük Veri
Girişimcilik ve Yeşil Üretim
Teknoloji ve Yenilik Politikaları
Sanayi 4.0
Enerji
Göç
Eğitim
Devletin Dönüşümü
Haklar ve Kurumlar
Sosyal Ağlar, Bilgi Ağları ve Yenilikçi Ağlar
Dayanışma Ekonomisi