ÇAĞRI METNİ

23. ULUSLARARASI İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

KALKINMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1998 yılında Türkiye’nin ilk “İktisat Öğrencileri Kongresi”ni düzenlemiş ve ülke çapında büyük ilgi uyandıran bu organizasyonu geleneksel hale getirmiştir. 2006 yılından itibaren uluslararası boyutta düzenlenen kongre, bu yıl 16-17 Nisan 2020 tarihleri arasında İzmir’de, “Kalkınmada Güncel Yaklaşımlar” üst başlığı ile düzenlenecektir.

İktisadi kalkınma, ülkenin üretim yapısını yüksek katma değerli ürünler üretecek şekilde değiştirirken, elde edilen gelirin adaletli dağıtımı ve bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi gibi farklı boyutları ile birlikte ele almaktadır. Bu yönüyle kalkınma, gelişmekte olan ülkeleri ilgilendirdiği kadar gelişmiş ülkeleri de ilgilendirmektedir. Bu sebeple, İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde yoksulluğu sona erdirmek ve sürdürülebilir insani kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla kurulan Birleşmiş Milletler tarafından “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” açıklanmaktadır. Bu hedefler bir yandan yoksulluk ve eşitsizlikleri ortadan kaldırırken, diğer yandan çevre ve doğal kaynakların korunması esasına dayanan çeşitli unsurları da içermektedir.

Kalkınma kavramının sosyal, kurumsal, ekonomik, kültürel ve çevresel boyutları göz önüne alındığında, çok yönlü olarak değerlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle “23. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi”, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin kalkınmada güncel yaklaşımlarla ilgili tüm teorik ve ampirik çalışmalarına açıktır. Kongre bir öğrenci kongresi niteliğinde olduğundan, çalışmalardaki tüm yazarlarının lisans, yüksek lisans veya doktora programı öğrencileri olması gereklidir. Çalışmalar için öğrencilerin bölümlerinin akademik personelinden danışmanlık desteği almalarında bir sakınca yoktur; yazarların öğrenci olmaları esastır.

Kongrede bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini son gönderme tarihi 7 Şubat 2020’dir. Bildiri özetleri dijital ortamda, kongre web sayfasında yayınlanan özet şablonuna uygun olacak biçimde hazırlanmalıdır. Özet gönderimlerinde, bildirinin başlığı, bildiri sahibi/sahiplerinin adı, soyadı, üniversitesi, bölümü, sınıfı, e-mail ve posta adresleri açık olarak belirtilmeli ve özet metni 1 sayfayı geçmemelidir. Bildiri özetlerinin kongreikt@gmail.com adresine e-posta aracılığıyla ulaştırılması gerekmektedir.

Kabul edilen bildiriler 19 Şubat 2020 tarihinde ilan edilecektir. Kabul edilen bildirilerin tam metin halinde gönderilmesinin son kabul tarihi 20 Mart 2020’dir. Bildiri özetleri ve bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır. Bildirilerin tam metni daha önceki yıllarda olduğu gibi CD’ye basılacaktır. Değerlendirme sonucunda en iyi bildiriler ödüllendirilecektir. Kongre programı, katılım formu ve diğer bilgiler, bildirileri kabul edilmiş katılımcılara ayrıca duyurulacaktır. 

23. ULUSLARARASI İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ’ ne yurtiçi ve yurtdışından tüm üniversite öğrencileri, kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretim üyeleri davetlidir.

ALT BAŞLIKLAR
Kalkınma ve Gelir Dağılımı
Kalkınma ve Yoksulluk
Teknoloji ve Yenilik Politikaları
Sosyal Politikalar
Bölgesel Yenilik Sistemleri
Kalkınmanın Finansmanı
Üniversite – Sanayi İşbirliği: Teknoparklar
Dijital Ekonomi
Döngüsel Ekonomi
Yeşil Ekonomi
Bilgi Dinamikleri
Yönetişim
Ağ Ekonomileri
Sürdürülebilir Kalkınma
Kalkınmada Kadın
Kalkınma ve Eğitim
Kalkınma ve Sağlık
Kalkınmada Öncü Sektörler
Kırsal Kalkınma
Bölgesel Kalkınma Modelleri
Sanayileşme Politikaları
Kalkınmada STK’ların Rolü