ÇAĞRI METNİ

22. ULUSLARARASI İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL GELİŞMELER

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1998 yılında Türkiye’nin ilk “İktisat Öğrencileri Kongresi”ni düzenlemiş ve ülke çapında büyük ilgi uyandıran bu organizasyonu geleneksel hale getirmiştir. 2006 yılından itibaren uluslararası boyutta düzenlenen kongre, bu yıl 9-10 Mayıs 2019 tarihleri arasında İzmir’de, “Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Güncel Gelişmeler” üst başlığı ile düzenlenecektir.

Son yirmi yıl, dünya genelinde önemli gelişmelere sahne olmuştur. 2007-2008 krizi dünya ekonomisinin karşılaştığı büyük krizlerden biri olarak tarihte yerini almıştır. Suriye’den hareket eden göç dalgaları, hem sosyal hem de iktisadi imalarıyla yeni bir politika tartışma alanı yaratmıştır. Teknolojik gelişmeler Endüstri 4.0 olarak adlandırılan yeni bir sanayi devriminin sinyallerini vermektedir. Çevre ile ilgili problemler ve ilintili tartışmalar artarak devam etmektedir. Kongremiz, bu gelişmelerin uzun vadeli iktisadi boyutlarının günümüz için ne anlam ifade ettiğini saptamayı ve beklenen değişimlere hazırlık olarak yapılması gerekenlerin tartışılacağı bir platform sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen alt başlıklar çerçevesi öncelikli olmak üzere, “22. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi”, lisans ve lisansüstü öğrencilerin tüm teorik ve ampirik çalışmalarına açıktır.

Kongrede bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini son gönderme tarihi 5 Mart 2019’dur. Bildiri özetleri dijital ortamda, kongre web sayfasında yer alan çevrimiçi formlar doldurularak gönderilebilmektedir. Kongre hakkında bilgi almak için kongreikt@gmail.com adresi ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Kabul edilen bildiriler 15 Mart 2019 tarihinde ilan edilecektir. Kabul edilen bildirilerin tam metin halinde gönderilmesinin son kabul tarihi 23 Nisan 2019’dur. Bildiri özetleri ve bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır. Bildirilerin tam metni daha önceki yıllarda olduğu gibi CD’ye basılacaktır.

Kongre bünyesinde her sene tam metin olarak katılım gösteren sunumlar akademik değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Değerlendirme sonunda başarılı bulunan bildirilere ödüller verilmektedir. Verilecek ödüller, kongre programı ve diğer bilgiler, bildirileri kabul edilmiş katılımcılara ayrıca duyurulacaktır. 

22. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi’ne yurtiçi ve yurtdışından tüm üniversite öğrencileri, kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretim üyeleri davetlidir.

ALT BAŞLIKLAR

İktisat ve Eğitim
Eğitimin iktisadi etkisi
Beşeri sermaye oluşumu
İktisat eğitimi tartışmaları

İktisat ve Tarih
İktisadi düşüncelerin ve okulların dönüşümü
Yeni iktisadi yaklaşımların ortaya çıkışı
İktisat tarihi: Osmanlı’dan günümüze ekonomide dönüşümler

Uluslararası İktisat
Ticaret
Uluslararası faktör hareketleri
Yabancı doğrudan yatırımlar
Uluslararası sermaye hareketleri
Uluslararası iktisadın politik iktisadı
Ticaret savaşları

Finans
Finans piyasaları analizi
Finansal kurumlar ve hizmetler
Davranışsal iktisat ve finans

Kamu Maliyesi
Vergi
Devlet harcamaları ve bütçenin iktisadi etkileri

Sağlık ve Refah Ekonomisi
Sağlık sektörü analizleri
Refah, yoksulluk ve yoksunluk

İşgücü Piyasaları ve Nüfus
Yaşlanan nüfusun iktisadi imaları
İşgücü arzı, yaşlanma ve emeklilik
İşgücü piyasasında ayrımcılık

Kalkınma, Teknoloji ve Büyüme
Kalkınma planlaması ve teknoloji
Yenilik, AR-GE ve fikri mülkiyet hakları

Doğal Kaynaklar
Tarım ekonomisi
Yenilenebilir ve yenilenemeyen kaynakların iktisadi analizi
Enerji
Çevre