Kabul Edilen Bildiriler

Name - SurnamePaper Title
Sibel Tuğçe YükselTürkiye De Yenilik Ve Ar-Ge Faaliyetleri
Ömer Faruk AkbalMonetary Policy Regimes İn A Volatile Small Open Economy: A Svar Approach For New Zealand Case
Emre Özçelebi, Ceylan Beklen, Deniz Ölçücü, Büşra SayıcıHastaların Hastane Tercihlerini Etkileyen Faktörler
Fatma ŞahinDetermınants Of Foreıgn Dırect Investment:The Case Of Turkey
Duygu Ölçer, Ayben Başoğul, Akın ErdoğanEkolojik Okuryazarlık Eğitimi Ve Gezegensel Sınırlar: Sürdürülebilir Yaşama İlişkin Kuramsal Ve Uygulamalı Bir Çalışma
Tamara KekenovaInter-Generational Transmission Of Educational Attainment And Inequalities İn Turkey
Muhammet Ali BatırTürkiye'de Yaşanan Terör Saldırlarının Turizm Gelirleri Üzerindeki Etkisi
Gökhan Şahin GüneşMachine-Coded News-Based Sentiment Index For Turkey And Its Impact On Exchange Rates İn Turkey
Kalıd Abdırahman FarahThe Implıcatıons Of Settlement Program On Ex-Nomadıc Pastoralısts’ Lıvelıhoods In Shabelle Zone, Ethıopıan Somalı Regıon
Ismael Mohammed Nasir, Abdulkadir Buluş, Mustafa GömleksizTrade Openness And Fdı From Turkey: Does It Matter For Growth İn African Countries?
Gizem Özmen, Kübra ÖzalpOecd Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi
Yasemin ÖztürkHealth And Tıme Allocatıon In Turkey
Muhammet Fatih Elçin, Erol Türker TümerÜlkeler Arası Gelir Yakınsaması: Teori Ve Uygulama
Çağla BucakEğitim-İktisat İlişkisi: Pısa Uygulaması Bağlamında Bir Analiz
Ceren ÇökelekDavranışsal İktisat Yaklaşımıyla Rasyonellik İncelemesi
Firdevs BulutYenilenebilir Enerji Tüketiminin İstihdam İle İlişkisi: Ampirik Bir Analiz
Cemre ÇakırNeo-Liberal Politikalar Sonrasında Türkiye’de Ve Dünyada Eşitsizlikler
S. Merve BatukPetrol Fiyatlarındaki İstikrarsızlık, Opec Üyelerinin Ekonomisinin Çeşitlendirilmesi Ve Dubai Örneği
Furkan Giray Dinç, Aylin Şahin, Fadime DoğanBireylerin Satın Alma Davranışlarının Demografik Özelliklere Göre Belirlenmesi; Tokat/Merkez İlçe Örneği
Gamze Güner, Beyza Nur Aydınİşsizlikte Histeri Etkisinin Geçerliliği: Brıcs Örneği
Burak Şahin, Faruk Tunçay, Merve Merden.Kütüphane Kullanımında Rasyonalite Ve Mutluluk:Homo-Economicus Bunun Neresinde?
Halukcan KetenThe Relationship Between Ibrd Loans & Ida Credits And Gnı İn Turkey And Comparison With Different Countries
Ayşe TekgözAr-Ge Harcamalarının Yüksek Teknoloji Ürün İhracatına Etkisi: Yükselen Ekonomiler İçin Ampirik Bir Analiz
Taha Kosifoğluİibf’nin Yükselişi Ve Düşüşü; Ünye İibf Öğrencilerinin İibf Eğitimine Ve Mesleğe Karşı Yaklaşımları
Reyhan AçıkgözRole Of Energy İn International Trade For Wıod Countries
Mehmet SevginIrrationality Of Humans İn Terms Of Behavioral Economics Perspective: University Of Wroclaw Students Example
Mustafa HoshmandPolitical Institutions And Growth Volatility
Safiye Selçuk, Bağdat Büşra KaracaMesleki Ve Teknik Eğitimin Yerli Ve Yeşil Üretime Katkısına İlişkin Algının Analizi
Anıl TuğralCausal Relatıonshıp Among Gender Gap, Income Level And Women Labor Force Partıcıpatıon
İrem Özdemir, Güntülü Özlem YükselTürkiye - Orta Asya Ülkeleri Mal Ticareti: 1992-2017 Dönemi Çekim Modeli Uygulaması
Umut Erkişi, Damlanur Ünal, Nazlıcan Ustaalioğlu, Ayşenur YalçınAbd İle Çin Arasındaki Ticaret Savaşının Fikri Mülkiyet Hakları Çerçevesinde İncelenmesi
Aylin Şen, Şeyma AteşDijital Dönüşüm Sürecinde Bilgi İletişim Teknolojileri Kullanımı Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
Şule Uyar, Şeyma Ateş, Aylin ŞenTeknoloji Transferi Ve Ekonomik Büyüme: Türkye De Teknoloji Transferi Kapsamında Uygulanan Politikalar Ve Öneriler
Nuri Görkem Yönkulİnovasyon Faaliyetlerinin İleri Teknoloji İhracatı Üzerindeki Etkileri
Soubaneh OmarBlockchain Sistemlerinin Farklı Sektörlerde Kullanımı
Ceyhun Tutar, Hülya ÜnlüTeknoloji Geliştirme Bölgeleri İşletmelerinin İnovasyon Performansı
Deniz Ölçücü, Büşra Sayıcı, Ceylan Beklen, Emre ÖzçelebiHastane Türlerinin Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
Asena Yaman, Türkiye’de Tekstil Ve Hazır Giyim Sektörünün Küresel Değer Zinciri İçerisindeki Yeri Ve Rekabet Gücü, Çin İle Bir Karşılaştırma
Merve Dalkıran
Tansu Kartal, Çağla Oduncular, Tuğba Betül ÖzavYeni Korumacılık Ekseninde: Ticaret Savaşları
Mahtab AlamThe Agricultural Sector Among The Key Sectors Of Turkish Economy İn 2002 And 2012: An Input Output Analysis
Ayşegül İmancıDünyada Kent Sorunlarına İlişkin Yeni Çözümler: Akıllı Kent Örneği
Kubatbek AkmatovBağımsız Kırgızistan'ın Ekonomik Yapısı, Potansiyeli Ve Yatırım İmkanları
Beril Okumuşoğlu, Avrupa Birliği Yenilenebilir Enerji Politikaları Çerçevesinde Güneş Enerjisinin Ekonomik Büyüme İlişkisi: Ampirik Bir Analiz
Hatice Özyurt
Dilek KalkanGümrük Birliği’nin Otomotiv Sektörü Üzerine Etkisi
Merve CirikKocaeli\Gebze Bölgesindeki Sanayileşmenin İç Göçe Ve İstihdama Etkileri Üzerine Bir Araştırma
Hatice ÖztürünEndüstri 4.0 Ve Enerji Ormancılığı
Nilüfer Selin GürsoyEnerjide Dışa Bağımlılıktan Yeşil Ekonomiye: Enerji Kaynakları Ve Cari Açık İlişkisi (Türkiye Örneği)
Burhan Kerem ÖzdemirPolitical Economic Art Of China
Yasin BıyıkAvrupa Birliğinin Üçüncü Ülkeler İle Serbest Ticaret Anlaşmalarının Türkiye’nin İhracatına Etkisi: Ticaret Yaratıcı Ve Ticaret Saptırıcı Etkilerin Değerlendirilmesi İçin Panel Veri Analizi
Elif ÇirciWhat İs The Effect Of R&D Spending On High Technology Exports İn China, Japan, Republic Of Korea, Russia And Germany?
Gündem BalkışThe Causality Between The Passenger Cars Per 1000 Inhabitants And The Length Of Motorways
Hatice DamarTarımda Makineleşmenin Verimliliğe Etkisi
Mahfuz Oktayİnternet Kullanımın Vergi Gelirleri Üzerindeki Etkisi
Merve Yağlıcı, İrem Mine Güler, Mustafa ÖzsarıThe Impact Of English As A Language Of Instruction On Educational Satisfaction And Success Of University Students
Abdulsamet KaradağDevlet Planlama Teşkilatı’nın Kurumsal Dönüşümü Üzerinden Türkiye’de Planlama Anlayışının Analizi
Abebe Aragaw, Central Bank İndependence, Price Stability And Economic Performance: Evidence From East Africa Countries
Kamal Tasiu Abdullah
Büşra Öz, Duygu DaşThe Relatıonshıp Between Agrıcultural Productıvıty And Economıc Growth For Turkey
Ramazan Taşcı, Türkiye’de İktisat Öğreniminin Zorluğu Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği
Tarık Duran, Volkan Demir
Fatma Nur Özgilik, Mehmet Abdülkadir Aslangil, Zehra ŞahinEğitim Ve Kalkınma Arasındaki İlişki
Ertan Gülsever, Öğrenci Risk Eğilimlerinin Fakülte Tercihleri İle İlişkisi Ve Lisans Eğitiminin Öğrencilerin Risk Eğilimlerine Etkisi
Kerem Baloğlu
Gizem Güner, Muhammed Furkan Demir, Yasemin HeceThe Impact Of Research And Development On Innovation And Economic Growth İn Oecd Countries
Murat DoğanTekstil Sektöründe Rekabet
Ulviyya NahmatliTürkiyede Cari Açığın Nedenleri Ve Finansman Kalitesi
Gizem ÖzmenOecd Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Kullanımının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisinin Panel Veri Analizi İle İncelenmesi/
Zeynep Elçin Çulha, Tuğba ŞevikKüresel Kriz Ve Etkileşim Kanalları: Türkiye Örneği
Meltem Altunordu2008 Finansal Krizi Sonrası Gelişmekte Olan Ekonomilerde Borç Toleransının Zayıflaması Ve Ani Duruş Riskinin Analizi: Türkiye Örneği
Emre Umut Çan, Allais Paradoksunun Trakya Üniversitesi Öğrencileri Üzerindeki Etkisi
Görkem Subaşı
Berk AlperGlobalization And Poverty
Sevgi DoğanYenilenebilir Enerji Kaynaklarının İstihdamı Üzerine Bir Araştırma: Aydın İli Jeotermal Enerji Örneği
Gizem YeniarasÇalışma Ehliyeti Olmayan Yabancı İşçi Çalıştıranlara Kesilecek Cezalar
Sevgi Önder, Asgari Ücretlilerde Vergi Adaletinin Vergi Harcamaları İle Sağlanması Üzerine Bir Deneme
Eray Emir Gülbahar
Büşra Yiğitol, How Pollutant Are The University Students? Evidence From A Developing Country
Mustafa Özsarı
Melike Eği, Yeter YargunKadının Girişimciliğinin Yerel Ekonomik Kalkınmadaki Rolü: Batman İli Örneği
Hanım Hazal Kaya, Edanur ŞerefDünya’da Ve Türkiye’de Katılım Bankalarının Kullandırılan Fonlar Bakımından Karşılaştırılması: 2005-2019
Gülten Karaköseoğlu, Mahmut Dinçay Çağlayan, Ehlem Katif Aslan,Reklamlarda Kadın İmgesi Kullanımına Yönelik Pozitif Tutum Sergilenmesinin Nedenleri
Hüseyin GünsüzTürkiye’de İşsizliğin Gsyh, Enflasyon Ve Doğrudan Yabancı Sermaye İle Analizi: Engel-Granger Eşbütünleşme Modellemesi
Reyhan Koç, Yasemin YılmazTürkiye’de Tarım 4.0: Türkiye Ve Dünya Örnekleriyle
Mohammed Muntaka Abdul RahamanGender Inequality And Ghanaian Economic Growth (1991–2017)
Melis ÇilGender Inequalıty And Internatıonal Fınancıal Relatıons: A Qualıtatıve Assesment
Ömer Çetin KayaTürkiye Girdi-Çıktı Tablosu Analizi Ve Sektörlerin Yerellik Katsayı Analizi
İbrahim Ulaş ŞenerKapitalizmin Bunalımları Ve Kriz Teorileri
Sebile ÇavuşoğluY And Z Generatıons’ Expectatıons From Technologıcal Infrastructure In Instıtutıons
Selen Serenay SilvanYeni Ekonomi Ve Tarımsal İstihdam
Hatice ÖztürünBiyoyakıt Üretiminin Kırsal Kalkınma Üzerindeki Etkisi
Tuğçe IşıkAb Ve Türkiye'de Rüzgar Enerjisinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisinin Ekonometrik İncelenmesi
Enes IşıkHow A Dramatic İncrease İn Minimum Wage Affects Wage And Employment Dynamics? A Case Study From Turkey
Hafize Ayan, Şevval Buse SarımanEffects Of Trade Wars On Import And Export ( The Case Of United States, China And Turkey)
Abdulsamet KaradağTürkiye’de Düzey-1 Bölgelerine Göre Ar-Ge Ve Yenilik Kapasitesi Üzerinden Yeni Bölgesel Kalkınma Politikalarının Analizi
Ninnar SelimoskaBlockchain Teknolojilerinin Insan Sermayesini Yönetme Üzerine Etkisi
Hatice GelgörTicaret Savaşlarının Dünya Ve Türkiye Ekonomisine Etkisinin Teorik Olarak İncelenmesi
Umut Ağyer, Ebru ErdoğanKur Baskısında Borsa Endeksleri Ve Cds Primi Etkisi: Türkiye Örneği
Fatih Kaplan,Döviz Kurlarının Sektörel Etkisi : Türkiye Örneği
Muhammet Numan Soysal
Ayşe Nur ÇırakYoksullukla Mücadelede Vergi Politikası
Yasin TosunFinansal Baskı Ve Ekonomik Kriz : Sınırlı Bağımlı Değişkenli Modeller İle Türkiye Örneği
Funda Nur KaykınTürkiye'de Döviz Kurunun Dış Ticaret Üzerine Etkisi
Rojda Gizem Şener, Tuğçe İkizKüresel Ekonomide Sosyal Medyanın Tüketim Kültürü Etkisi
Selin Kaya, Saliha Günay, Damla Zengin, Burcu ÜnatanÜniversite Öğrencilerinde Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: S.D.Ü. Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
Damla Zengin, Burcu Ünatan, Saliha Günay, Selin KayaBölgesel Kalkınma Açısından Bölgesel Değer Taşıyan Ürünlerin Üretiminde Girişimciliğin Değerlendirilmesi Isparta İli Gül Endüstrisi Örneği
Özgür Eroğlu, Nordik Modelin Günümüz Sistemlerinde Uygulanabilirliğinin İncelenmesi
Mustafa Biber
Merve KeserÇevre Ve İktisat İlişkisi: Çevre Ekonomisinin Tarihsel Gelişimi
Buse SökünExchange Rate Pass-Through To Consumer Prıce Index And Food Prıce Sub-Index In Turkey
Ayşe Ayhan, Küresel Kamusal Mallar: Sığınmacı Sorunu Üzerine Bir Tartışma
Ali Cihan Öztürkmen
Sultan Çakıroğlu, Yönetişim Ve Mahalli İdareler: İspanya Üzerine Bir İnceleme
Leyla Alagöz
Menderes TasnakTürkiye’de Enerji Tüketiminin Cari Açığa Etkileri
Nejla Demir, Bölgesel Gelir Dağılımı Adaletsizliği: Ege Ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinin Karşılaştırılması
Süleyman Kavak
Hamza SağGümrük Birliği Antlaşmasının Dış Ticaret Üzerine Etkisi: 1996-2018 Türkiye Örneği
Beyza VarolDünya’ Da Sosyal İnovasyon Ve Sosyal Girişimcilik
Özlem Serap ÖztürkTürkiye'de Genç İşsizliği, İnsani Gelişme Endeksi Ve Ekonomik Büyüme
Ekrem ÖlmezEğitim Ve Ekonomik Gelişme
Furkan TapanDavranışsal Finans Ve Yatırımcı Kararlarını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma
Haci ÇelikEndüstri 4.0 Ve İstihdam
Ege Cihangir4. Endüstri Devriminin Otomotiv Sektöründe Ve İşgücünde Sağladığı Değişimler
Oğulcan Gültekin, Döngüsel Ekonomi: Kavram Tartışması, Dünya Ve Türkiye Uygulamaları
Cansu Yıldız
Zehra ErciyasEnflasyon Sepeti Oluşturarak Fiyatların Düzenli Olarak Artıp Artmadığını İncelemek Ve Tüfe Endeksi Ürün Fiyatları İle Karşılaştırılması
Tevfik Can EkinciBilime Ve Teknolojiye Önem İşsizliğe Önlem
Özge ÖzbilenSosyal Medya Markaların Ve Cinsiyetin, Tüketici Satın Alma Kararları Üzerindeki Etkileri
MügeGeleceğin En Alternatif Enerji Kaynağı: Hidrojen Teknolojisi
Umutcan ÖzerGümüşhane İlinde Konut Kira Fiyatlarını Etkileyen Faktörlerin Hedonik Fiyat Modeli İle Analizi
Emre PakThe Nexus Between Financial Crises And People's Rationality: A Behavioral Economics Analysis
Emre AlımSermaye Ve Hane Halkı Borçlanmasının Dönüşümünde Finansın Artan Rolü
Hande KahyaKripto Para Projelerinin İşlem Maliyetlerini Düşürmesi
Gamze Rona SeverTürkiye’de Sanayileşme, Dış Ticaret Açığı Ve Ekonomik Büyümenin Elektrik Tüketimi Üzerindeki Etkileri
Melike Köken, Sena AkyolGöçün Türkiye’deki Sosyal Ve Ekonomik Etkileri: Suriye Örneği
Abdullah Alemdar, Ali Fuat Tecim, Enis Mert Kiriş, Merve AlagözE-Commerce Comparison Between Turkey And Usa, New Trends
Büşra Yalçın, Gamze Albayrak, Ozan MemişTürkiye Bankaları Nakitsiz Ödemeler Toplumu Süreci Uygulamaları
İnayet Sinem DabakTürkiye Ve Sayısal Uçurum
Simge VurmazEndüstri 4.0 Çağında İstihdam Politikalarına Yeni Yaklaşımlar
Serhat GüvercinTürkiye'de Uygulanan Bölgesel Kalkınma Politikaları Üzerine Bir Değerlendirme
İcla ToprakTicaret Savaşları :Küreselleşmenin Sonu Mu?