BİLDİRİ ÇAĞRISI

 

 EGE ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

20. ULUSLARARASI İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ

Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi’nin 20. Yılında Dünya’da ve Türkiye’de Gelişmeler

ULUSLARARASI BİLDİRİ ÇAĞRISI

26-28 Nisan 2017

Ege Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 1998 yılında Türkiye’nin ilk “İktisat Öğrencileri Kongresi”ni düzenlemiş ve ülke çapında büyük ilgi uyandıran bu organizasyonu geleneksel hale getirmiştir. 2006 yılından itibaren uluslararası boyutta düzenlenen kongre, bu yıl 26-28 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir’de, “Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresinin 20. Yılında Dünya’da ve Türkiye’de Gelişmeler” üst başlığı ile düzenlenecektir.

Dünyada ve buna bağlı olarak Türkiye’de son 20 yılda değişen konjonktür, ülkelerin gelişme potansiyellerini ve uluslararası piyasalardaki rollerini yeniden yapılandırmalarına neden olmuş, iktisadi aktörler ve iktisadi karar alma mekanizmaları büyük ölçüde dönüşmüştür. Kongremiz 20. yıldönümünde, son 20 yıl içerisinde gerçekleşen gelişmelerin çok boyutlu bir bakış açısıyla değerlendirmesine odaklanmaktadır. Dolayısıyla, Dünya’da ve Türkiye’de son yirmi yılın ekonomik, sosyal ve politik dönüşümlerinin tartışılacağı bir akademik platform oluşturmak, hem bugünü anlamak hem de geleceğe yönelik politikalar üretmek için ufuk açıcı olacaktır.

Bu bağlamda 20. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, lisans ve lisanüstü öğrencilerinin özellikle son 20 yıl içinde Dünya’da ve Türkiye’de yaşanan gelişmeleri inceleyen tüm teorik ve ampirik çalışmalarına açıktır.

Kongrede bildiri sunmak isteyenlerin bildiri özetlerini son gönderme tarihi 17 Şubat 2017’tir. Bildiri özetleri bilgisayarda, kongre web sayfasında yayınlanan özet şablonuna uygun olacak biçimde hazırlanmalıdır. Özet gönderimlerinde, bildirinin başlığı, bildiri sahibi/sahiplerinin adı, soyadı, üniversitesi, bölümü, sınıfı, e-mail ve posta adresleri açık olarak belirtilmeli ve özet metni 1 sayfayı geçmemelidir. Bildiri özetlerinin aşağıdaki posta veya e-mail adreslerinden birine ulaştırılması gerekmektedir.

Sunulmasına karar verilen bildiriler 27 Şubat 2017 tarihinde bildiri sahiplerine duyurulacaktır. Kabul edilen bildirilerin tam metin halinde gönderilmesinin son kabul tarihi 10 Nisan 2017’dir. Bildiri özetleri ve bildiri sunumları Türkçe veya İngilizce olarak yapılacaktır. Bildirilerin tam metni daha önceki yıllarda olduğu gibi CD’ye basılacaktır. Değerlendirme sonucunda en iyi bildiriler ödüllendirilecektir. Kongre programı, katılım formu ve diğer bilgiler, bildirileri kabul edilmiş katılımcılara ayrıca duyurulacaktır. Kongrenin web sayfasından kongre ile ilgili bütün bilgiler edinilebilir. (http://kongreikt.ege.edu.tr; kongreikt@gmail.com )

20. ULUSLARARASI İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ’ ne yurtiçi ve yurtdışından tüm üniversite öğrencileri, kamu ve özel sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğretim üyeleri davetlidir.

Alt Başlıklar

 • A – Genel Ekonomi ve Eğitim
 • A2 – Ekonomi Eğitimi
 • B – İktisadi Düşünce ve Metodoloji Okulları
 • D31 – Kişisel Gelir, Servet, ve Dağılımları
 • D5 – Genel Denge ve Dengesizlik
 • D6 – Refah Ekonomisi
 • E2 – Tüketim, Tasarruflar, Üretim, İstihdam, Yatırım
 • E3 – Fiyatlar, Konjonktürel Dalgalanmalar
 • E4 – Para ve Faiz Oranları
 • E6 -Makroekonomik Politika Formasyonu, Kamu Finansının Makroekonomik Bakış Açısı, Makroekonomik Politika, ve Genel Bakış
 • F- Uluslararası Ekonomi
 • F22 – Uluslararası Göç
 • F23 – Çokuluslu Şirketler ve Uluslararası Ticaret
 • F3 – Uluslararası Finans
 • G – Finansal İktisat
 • H1 – Devletin Rolü ve Fonksiyonları
 • J – Demografik Ekonomi
 • J4 – İşgücü Piyasası
 • L – Endüstriyel Organizasyon
 • N – Ekonomi Tarihi
 • O – Ekonomik Gelişme ve Büyüme
 • P5 – Karşılaştırmalı Ekonomik Sistemler
 • Q –Tarımsal ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi
 • R – Bölgesel İktisat
 • Z1 – Kültürel Ekonomi